Algemene Voorwaarden verhuur

Artikel 1. definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 • A. VAN-Jorn: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: VAN-Jorn BV gevestigd aan de Duinkerkenstraat 44, 9723BT in Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 85536903;
 • B. huurder: de persoon die een camper huurt bij VAN-Jorn;
 • C. overeenkomst: de huurovereenkomst tussen VAN-Jorn en de huurder;
 • D. VAN: de camper die door de huurder van VAN-Jorn wordt gehuurd;
 • E. bestuurder: de door huurder schriftelijk of via de website aangewezen persoon als bestuurder of de extra bestuurder van de camper;
 • F. website: de website https://www.vanjorn.com die wordt beheerd door VAN-Jorn.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen VAN-Jorn en de huurder.

2.2. VAN-Jorn is niet aan haar aanbod gebonden in geval van zet- of programmeerfouten op de website of enig ander medium.

2.3. Indien de huurder de camper boekt via de website, dient de huurder te klikken om akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden voordat de overeenkomst tussen VAN-Jorn en de huurder tot stand kan komen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand:

 • A. Wanneer de huurder en VAN-Jorn de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend; of
 • B. Wanneer de huurder het gehele boekingsproces via de website heeft doorlopen en de betaling heeft voldaan.

3.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen en VAN-Jorn de betaling heeft ontvangen, stuurt VAN-Jorn de huurder een boekingsbevestiging per e-mail, tenzij VAN-Jorn de boeking annuleert conform artikel 4.1.

Totdat de boekingsbevestiging per e-mail is verzonden door VAN-Jorn, kan de huurder de reservering kosteloos annuleren.

Artikel 4. Annulering van de reservering door VAN-Jorn

4.1. VAN-Jorn is gerechtigd de boeking te annuleren, ook nadat de boeking aan de huurder is bevestigd, in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan;

 • Weersomstandigheden die het onverstandig maken om met de camper te rijden, waardoor de kans groot is dat er schade aan de camper ontstaat bij het rijden met de camper.
 • Onbeschikbaarheid van de door huurder gereserveerde camper en VAN-Jorn kan geen vergelijkbare camper ter beschikking stellen in de gewenste periode.

4.2. Indien VAN-Jorn de boeking annuleert wegens overmacht, zal de (vooruit)betaling aan de huurder worden terugbetaald.

 4.3. In geval van annulering van de boeking is VAN-Jorn niet aansprakelijk voor enig ongemak dat de huurder hierdoor lijdt.

Artikel 5. Huurperiode

5.1. Elke camper heeft zijn eigen ophaal- en terugbrengtijd en -dag. Deze tijden staan vermeld in de overeenkomst en/of de reservering. Bij overschrijding van de huurperiode met een deel* van een dag wordt één daghuur aan de huurder in rekening gebracht. Voor elke volle* dag dat de huurder de camper te laat inlevert, wordt dubbel de daghuur in rekening gebracht aan de huurder. 

*Normale inlevertijd is vóór 11.00 uur, een dagdeel is van 11.00 uur tot 17.00 uur. Van 17.00 uur tot de volgende dag 11.00 uur wordt een volledige dag in rekening gebracht.

5.2. Verlenging van de huurperiode is mogelijk, maar alleen als VAN-Jorn hiervoor toestemming geeft en deze toestemming door VAN-Jorn per e-mail is bevestigd. De kosten van verlenging van de huurperiode bestaan alleen uit de dagprijs. De dagprijs is afhankelijk van de gekozen camper en de periode. De verlenging dient minimaal 48 uur van tevoren te worden aangevraagd en dient direct betaald te worden nadat wij het betalingsverzoek hebben verzonden. Indien een verlenging niet wordt goedgekeurd door VAN-Jorn, dient de camper op het vooraf overeengekomen tijdstip ingeleverd te worden.

Artikel 6. Niet in staat zijn om de camper beschikbaar te stellen

6.1. Indien VAN-Jorn de geboekte camper niet aan de huurder kan leveren, bijvoorbeeld omdat de vorige huurder de camper niet op tijd heeft ingeleverd, heeft VAN-Jorn het recht om een vergelijkbare camper ter beschikking te stellen aan de huurder. Deze vergelijkbare camper dient door de huurder geaccepteerd te worden. Als er geen vergelijkbare camper beschikbaar is, kan de huurder alleen aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. Huurder heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van schadevergoeding.

Artikel 7. Kilometerlimiet

7.1. Er is geen kilometerlimiet. 

Artikel 8. Verzekering

8.1. De camper is verzekerd tegen aansprakelijkheid + uitgebreide dekking, inclusief schadeverzekering inzittenden. Er is een eigen risico van € 1.000,- welke bij schade, zowel exterieur als interieur, in binnen- en buitenland aan de huurder in rekening wordt gebracht. Bij de camper wordt een groene kaart geleverd.

8.2. Schade die niet door de verzekering wordt gedekt en door de bestuurder is veroorzaakt op het moment van het ongeval, zoals rijden onder invloed van alcohol, drugs of andere middelen die de rijvaardigheid in gevaar brengen, komt geheel voor rekening van de huurder. De schade veroorzaakt door het rijden van onbevoegden komt eveneens voor rekening van de huurder. Indien schade aan het interieur niet door de verzekering wordt gedekt, komen de reparatie- en vervangingskosten geheel voor rekening van de huurder. Schade aan de camper door onvoorzichtigheid komt nimmer voor rekening van VAN-Jorn.

Artikel 9. Borg

 • 9.1. De borg per huurperiode bedraagt € 1.000,-. De borg wordt in rekening gebracht uiterlijk twee weken voor vertrek. Mits huurder aan al zijn verplichtingen jegens VAN-Jorn heeft voldaan, wordt deze borg binnen 21 dagen na inlevering van de camper door verhuurder teruggestort op de rekening van huurder. Eventuele extra kosten die door de huurder worden gemaakt, worden in mindering gebracht op de borg. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor vergoeding van de schade waarop VAN-Jorn recht heeft, conform deze algemene voorwaarden, zal de huurder het door VAN-Jorn vastgestelde schadebedrag direct betalen. Indien nodig wordt ter specificatie een eindafrekening opgemaakt.

 9.2. Over de borg wordt door VAN-Jorn geen rente betaald aan de huurder.

Artikel 10. Annulering

10.1. Annulering dient schriftelijk of per e-mail geregeld te worden. De datum waarop VAN-Jorn de opzeggingsbrief ontvangt, wordt beschouwd als de datum van opzegging. VAN-Jorn adviseert de huurder een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

 10.2. De annuleringskosten zijn:

 • A. Tot drie weken voor vertrek kan dit kosteloos.
 • B. vanaf 21 dagen voor vertrek: 30% van de huursom
 • C. Vanaf 3 dagen voor aanvang van de huurperiode of als het voertuig niet wordt opgehaald: 90% van de huursom

10.3. Het eerder inleveren van de camper dan aan het einde van de geboekte huurperiode leidt niet tot restitutie van de huurprijs (of een deel daarvan).

Artikel 11. Identificatie

11.1. Tijdens de huurperiode is een geldig rijbewijs verplicht. Dit, samen met een geldig paspoort, wordt gebruikt als identificatiebewijs waarvan een kopie gemaakt zal worden. Het rijbewijs is vereist van de huurder en alle andere chauffeurs. Bij het boeken gaat de huurder ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens door onze verzekeringsmaatschappij kunnen worden geverifieerd.

Artikel 12. Betaling

12.1. Ter afronding van de boeking gaat de huurder akkoord met de Algemene Voorwaarden en betaalt hij de volledige huursom vooruit. Het borgbedrag wordt uiterlijk twee weken voor vertrek voldaan na verzoek door VAN-Jorn. 

12.2. Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethodes via de verhuursoftware op www.http://vanjor.site.transip.me/wp-content/uploads/2022/11/data.620xC1003.5×66900.620×414-1.jpg.com OF middels overboeking van het volledige bedrag aan VAN-Jorn BV, IBAN: NL83RABO0337465053 ; BIC RABONL2U.  

12.3. Indien de huurder enig ander bedrag dat hij verschuldigd is aan VAN-Jorn niet op tijd betaalt, stuurt VAN-Jorn de huurder een herinnering. Indien de huurder niet reageert op de aanmaning, door deze binnen 14 dagen te betalen, is de huurder in verzuim. De huurder is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien huurder na aanmaning en ingebrekestelling in gebreke blijft met het betalen van de vordering, kan VAN-Jorn de vordering uit handen geven, in welk geval huurder naast het dan verschuldigde totaalbedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen, voor zover wettelijk toegestaan.

Artikel 13. Reparatie en schade

13.1. Bij inlevering dient de camper in dezelfde staat te verkeren als bij aflevering. Dit geldt zowel voor het interieur als het exterieur als ook voor alle los geleverde accessoires.

13.2. Indien een onmiddellijke reparatie noodzakelijk is, zal de huurder contact opnemen met VAN-Jorn voor een goedkeuringsaanvraag. De huurder houdt zich aan de instructies van VAN-Jorn. Reparaties dienen te worden uitgevoerd bij een deskundig reparatiebedrijf en alleen na overleg met VAN-Jorn. Originele en gespecificeerde facturen op naam van VAN-Jorn BV worden na afloop van de huurperiode aan de huurder gerestitueerd, mits vooraf contact opgenomen met VAN-Jorn. Telefoonnummer: +31 (0)50 211 2523  / info@http://vanjor.site.transip.me/wp-content/uploads/2022/11/data.620xC1003.5×66900.620×414-1.jpg.com

13.3. Schade aan de zonnepanelen op het dak, luifel en fietsendrager is voor risico van de huurder, behoudens normale slijtage.

13.4. Bij een aanrijding moet de lokale politie worden gebeld en moet het Europese schadeformulier worden ingevuld. Indien mogelijk zal de huurder foto’s maken van de schade(n) (inclusief schade(s) aan andere voertuigen) en de situatie ter plaatse en deze overhandigen aan VAN-Jorn. Tevens dient huurder VAN-Jorn binnen 12 uur telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen. Telefoonnummer: +31 (0)50 211 2523 / info@http://vanjor.site.transip.me/wp-content/uploads/2022/11/data.620xC1003.5×66900.620×414-1.jpg.com

13.5. Schade en kosten die niet door de verzekering worden gedekt, zoals ongevallen veroorzaakt door rijden onder invloed, rijden door onbevoegden of lichamelijk ongeschikte personen, inbeslagname, vervoer van verdovende middelen, overstroming, vernieling van interieur, etc. zijn geheel voor rekening van de huurder.

13.6. De huurder is verplicht om bekende schade en gebreken tijdens de reis binnen 12 uur en bij het inleveren van de camper aan VAN-Jorn te melden. Telefoonnummer: +31 (0)50 211 2523  / info@http://vanjor.site.transip.me/wp-content/uploads/2022/11/data.620xC1003.5×66900.620×414-1.jpg.com

13.7. Financiële compensatie voor vakantiedagen in verband met een gebrek is uitgesloten. Door een defect aan een onderdeel tijdens de huurperiode kan de huurder geen aanspraak maken op schadevergoeding.

13.8. Schade(n) veroorzaakt door verkeerd gebruik van het voertuig, bijv. branden van de koppeling, brekende banden en/of velgen door parkeren op hoge stoepen of scherpe stenen, breken van de onderkant van het voertuig, tanken met de verkeerde brandstof is geheel op voor rekening van de huurder. De kosten kunnen bestaan uit het leegpompen van de tank, mogelijke motorschade door rijden met verkeerde brandstof en gederfde huurinkomsten. De juiste brandstof staat aangegeven aan de binnenkant van de tankdop van het betreffende voertuig.

Artikel 14. Onderhoud en schade aan inventaris

14.1. De camper wordt afgeleverd met een volle brandstoftank, een volle schoonwatertank, lege vuilwatertank, leeg toilet en in propere staat. Aan het einde van de huurperiode moet de camper in dezelfde staat worden teruggebracht. Als het voertuig niet in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • A. maximaal € 200,- voor het reinigen van de binnenkant (alleen als de binnenkant ernstig is vervuild.
 • B. € 100,- voor het legen en reinigen van het cassettetoilet ;
 • C. € 1000,- boete wanneer er gerookt is in de camper (ivm waardevermindering);
 • D. € 50,- voor het vullen van de brandstoftank + de brandstofkosten.

14.2. In geval van schade aan inventaris, ontbrekende inventaris, ontbrekende onderdelen van de camper of ontbrekende onderdelen van het voertuig, kan alleen een identiek exemplaar ter vervanging worden gekocht, of VAN-Jorn zal de vervanging in rekening brengen bij de huurder.

 14.3. Schade inventaris, interieur en exterieur, veroorzaakt door zout water, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 15. Brandstof

15.1. Het verbruik van brandstof is voor rekening van de huurder. De huurder ontvangt de camper met een volle brandstoftank en de huurder levert de camper met een volle tank in. De juiste brandstof staat aangegeven aan de binnenkant van de tankdop van het betreffende voertuig.

Artikel 16. Verbruikskosten

16.1. Er zijn geen kosten verbonden aan het olieverbruik. Extreme belasting van de motor moet echter te allen tijde worden vermeden. De motor dient rustig te worden opgewarmd en bij zware belasting (bijv. bij het rijden in de bergen of snelwegen) de motor niet direct afzetten, maar voor het uitschakelen laten afkoelen.

16.2 Eventuele boetes, parkeerkosten, kosten voor het gebruik van tolwegen en/of boottochten zijn voor rekening van de huurder. De campers zijn uitgerust met een elektronisch betalingssysteem voor tolwegen in Portugal. 

Artikel 17. Bestuurder

17.1. De bestuurder moet minimaal 30 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een geldig Europees rijbewijs B. De niet-Europese ingezetenen moeten in het bezit zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat kan worden aangevraagd in het land van herkomst. 

17.2. De camper mag alleen bestuurd worden door de door de huurder opgegeven chauffeur(s). De huurder is persoonlijk aansprakelijk voor verkeersovertredingen.

17.3. De chauffeur dient alle instructies van VAN-Jorn op te volgen bij het gebruik van de camper. De chauffeur dient de camper voorzichtig en veilig te besturen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid.

17.4 De huurder staat er voor in dat hij of de bestuurder zowel fysiek als mentaal in staat is de camper veilig te besturen. 

Artikel 18. Verplichtingen van de huurder

18.1. Indien de huurder niet de bestuurder is, dient de huurder de bestuurder op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden en ervoor te zorgen dat de bestuurder de Algemene Voorwaarden naleeft.

18.2. De camper blijft te allen tijde eigendom van VAN-Jorn. Het is huurder niet toegestaan de camper onder te verhuren, te koop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te verpanden of aan derden ter beschikking te stellen.

18.3. De huurder is verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in de camper vervoert. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen met de camper te vervoeren.

18.5. De camper moet worden gebruikt in overeenstemming met de lokale wetten, voorschriften en verordeningen.

18.6. Indien de huurder zijn verplichtingen jegens VAN-Jorn zoals uiteengezet in de huurovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de (plaatselijke) wet niet nakomt, dan dient de huurder alle schade en/of kosten die VAN-Jorn hierdoor lijdt te vergoeden.

Artikel 19. Instructie en gebruik

19.1. Bij het ophalen van de camper krijgt de huurder uitgebreide instructies over de bediening van de camper en de toebehoren. Deze instructie is ook schriftelijk beschikbaar in de camper. 

19.2. Tijdens het koken in het voertuig dient de huurder voor voldoende ventilatie te zorgen (dakraam open, schuifdeur/zijramen op een kier).

Artikel 20. Welke landen mogen bezocht worden

20.1. Alle landen in Europa mogen met de camper worden bezocht, met uitzondering van vooraf door de verzekering en VAN-Jorn aangewezen risicogebieden. De betreffende landen staan op de groene kaart.  

Artikel 21. Dieren/Huisdieren

21.1. Dieren/Huisdieren zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VAN-Jorn. Indien een dier/huisdier zonder toestemming van VAN-Jorn in de camper is meegenomen, wordt een bedrag van € 250,- ingehouden op de borg, exclusief eventuele extra kosten voor zichtbare schade veroorzaakt door het dier/huisdier.

Artikel 22. Roken

22.1. Roken in de camper is niet toegestaan. Bij sporen van roken in de camper wordt een bedrag van € 1.000,- ingevorderd, exclusief eventuele extra boetes voor zichtbare schade veroorzaakt door de rook/sigaret.

Artikel 23. Parkeren

23.1. Het tijdens de huurperiode op het terrein van VAN-Jorn laten staan van een voertuig dat niet van VAN-Jorn is, is geheel op eigen risico (bijv. schade of diefstal).

Artikel 24. Aansprakelijkheid

24.1. VAN-Jorn is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de online boekingstool of ontoegankelijkheid/verwijdering van haar website door onderhoud of anderszins.

24.2. De kleur en het interieur van de te huren campers kan afwijken van de online geadverteerde specificaties. VAN-Jorn is niet aansprakelijk voor dergelijke afwijkingen.

24.3. VAN-Jorn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat VAN-Jorn door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen.

24.4. VAN-Jorn is niet aansprakelijk voor persoonlijke, materiële en/of immateriële schade van de huurder, bestuurder of diens reisgezelschap, veroorzaakt door het gebruik van de camper, mechanisch defect en/of aanrijdingsschade.

24.5. VAN-Jorn is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en immateriële schade.

24.6. Indien VAN-Jorn aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van VAN-Jorn beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van VAN-Jorn gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van VAN-Jorn beperkt tot de huurprijs.

 24.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van VAN-Jorn.

Artikel 25. Verwerking van persoonsgegevens

25.1. VAN-Jorn verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

25.2. VAN-Jorn mag persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij:

 • A. Als de huurder en/of bestuurder hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven;
 • B. In het kader van een wettelijke regeling of gerechtelijke procedure;
 • C. Om de rechten of eigendommen van VAN-Jorn te beschermen;
 • D. Om een misdrijf te voorkomen of om de nationale veiligheid te beschermen;
 • E. Bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
 • F. Het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door VAN-Jorn.

 Artikel 26. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

26.1. Op elke overeenkomst tussen VAN-Jorn en de huurder is het Nederlands recht van toepassing

26.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de huurder en VAN-Jorn zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland binnen wiens rechtsgebied VAN-Jorn is gevestigd. Huurder heeft één maand nadat VAN-Jorn zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen om het geschil te beslechten.

26.3 VAN-Jorn heeft het recht om deze overeenkomst te beëindigen indien huurder en/of de chauffeur inbreuk maakt op deze overeenkomst. VAN-Jorn heeft dan recht op onmiddellijke teruggave van de camper en voorts wordt elk bedrag dat huurder op dat moment aan VAN-Jorn verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar.

Op je gemak alles over de Module-VAN lezen? We hebben alles uitgewerkt in een drietal emails. We vertellen je waarom iedere VAN uniek is, nemen je mee in ons verhaal, en vertellen je alles wat je moet weten om je eigen droomcamper samen te kunnen stellen.